“21st Century Skills กับการปฏิรูปการศึกษาด้วยพลังการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์”
ปาฐกถาโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

คลิปที่ 1


คลิป 2


­

คลิปที่ 3


คลิปที่ 4


หัวเรื่อง : พลังครูเพื่อศิษย์และ21st century skills เพื่อปฏิรูปการศึกษาไทย

ปาฐกถาโดย : ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล

ชื่องาน : เวที "จัดกระบวนการการเรียนรู้ สร้างทักษะอนาคตในบริบทไทย" โครงการสร้างชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์เพื่อพัฒนาการศึกษา

วัน / สถานที่ : วันที่ 16-17 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ

จัดโดย : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ / มูลนิธิสยามกัมมาจล

เนื้อหา : ความจริงของศตวรรษที่ 21 คือ สังคมเปลี่ยน เด็กก็เปลี่ยน ทักษะที่ต้องการในการดำรงชีวิตของคนก็เปลี่ยน ฉะนั้นการเรียนรู้ต้องเปลี่ยน, การสอนเด็กแบบเดิมไม่ได้ผล ดังนั้นครูต้องไม่เน้นสอน(ไม่ใช่ผู้สอน) แต่เน้นออกแบบกระบวนการเรียนรู้ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบ PBL(Project Based Learning หรือ Problem Based Learning หรือ Process Based Learning) สร้างแรงบันดาลใจ เน้นเป็นโค้ช จะทำให้เด็กไทยได้เรียนรู้มากกว่าองค์ความรู้ในวิชาที่สอน เป้าหมายสุดท้าย คือ เด็กมีทักษะในอนาคต 21st Century skills


อ่านเอกสารถอดความได้ที่นี่

เอกสารประกอบในเวที

ชมข้อมูลกิจกรรมได้ที่นี่