กรกช มณีสว่าง
โคชพัฒนาเยาวชน active citizen ในชุมชน จังหวัดสงขลา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen สงขลา ปี 1
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen สงขลา ปี 2
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen สงขลา ปี 3
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen สงขลา ปี 5
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen สงขลา ปี 4
ประวัติและผลงาน

รับชมวิดีทัศน์  สรุปเทศกาลการเรียนรู้สงขลาส่องแสง ครั้งที่ 3 :


ความเชี่ยวชาญ/เทคนิคเด่นในการสร้างการเรียนรู้ผ่าน PBL :

 1. มีความสามารถด้านไอที และออกแบบกราฟิก และออกแบบการนำเสนอข้อมูลเพื่อสื่อสารได้ 
 2. มีใจและมีทักษะในการพาเยาวชนวางแผนในการดำเนินโครงการได้ 
 3. มีทักษะในการทำงานเป็นทีม และสามารถ support ทีมรวมถึง support เยาวชนได้


บทบาทและความรับผิดชอบในโครงการ :

 1. ออกแบบ วางแผนการผลิตและ เผยแพร่สื่อ เพื่อการสื่อสารผลการปฏิบัติงานขององค์กรสู่สาธารณะ
 2. ควบคุมดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
 3. ปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. หนุนเสริมการดำเนินงานของกลุ่มเยาวชน ดังนี้
 • พัฒนาโครงการของกลุ่มเยาวชนแกนนำ
 • ประสาน กำกับ ติดตาม ให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ
 • สังเกตการณ์ บันทึก และรายงาน ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนกิจกรรม และพัฒนาการของเยาวชนแกนนำ
 • ให้คำปรึกษาแนะนำ และเสริมสร้างพลังการขับเคลื่อนกิจกรรมของเยาวชนแกนนำ
 • รายงานความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมของเยาวชนแกนนำผ่านสื่อ Social Network


ประวัติการศึกษา :

ระดับการศึกษาวุฒิที่ได้รับสถาบันการศึกษาปีพ.ศ.ความรู้/ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำโครงการ
ปริญญาตรี

บริหารธุรกิจบัณฑิต

ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

คณะพาณิชยศาสตร์ และการจัดการ สาขาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย

2555

1. ออกแบบ วางแผนการผลิตและ เผยแพร่สื่อ เพื่อการสื่อสารผลการปฏิบัติงานขององค์กรสู่สาธารณะ

2. ควบคุมดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร


­ประสบการณ์การทำงาน :

หน่วยงานชื่อโครงการ/กิจกรรมช่วงปี พ.ศ. บทบาทหน้าที่ลักษณะงานที่ทำ
สงขลาฟอรั่มโครงการพลังพลเมืองสงขลาพ.ศ. 2556 - ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศฯ1.ออกแบบ วางแผนการผลิตและ เผยแพร่สื่อ เพื่อการสื่อสารผลการปฏิบัติงานขององค์กรสู่สาธารณะ

2.ควบคุมดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร

3.ปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4.หนุนเสริมการดำเนินงานของกลุ่มเยาวชน ดังนี้

4.1) พัฒนาโครงการของกลุ่มเยาวชนแกนนำ

4.2) ประสาน กำกับ ติดตาม ให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ

4.3) สังเกตการณ์ บันทึก และรายงาน ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนกิจกรรม และพัฒนาการของเยาวชนแกนนำ

4.4) ให้คำปรึกษาแนะนำ และเสริมสร้างพลังการขับเคลื่อนกิจกรรมของเยาวชนแกนนำ

4.5) รายงานความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมของเยาวชนแกนนำผ่านสื่อ Social Network

­

­