กัญพิมา เชื่อมชิต
ผู้อำนวยการ
ประวัติและผลงาน

­

­

- ผู้อำนวยการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ
ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง
กัญพิมา เชื่อมชิต