พรรณิภา โสตถิพันธุ์
โคชพัฒนาเยาวชน active citizen ในชุมชน จังหวัดสงขลา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen สงขลา ปี 1
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen สงขลา ปี 2
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen สงขลา ปี 3
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen สงขลา ปี 5
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen สงขลา ปี 4
ประวัติและผลงาน

รับชมวิดีทัศน์ แนวคิดและกระบวนการพัฒนาเยาวชนจังหวัดสงขลา : 


รับชมวิดีทัศน์ ก้าวย่างบนทางฝัน...กับการปลุกปั้น “พลเมือง” :


รับชมวิดีทัศน์ การนำเสนอผลการดำเนินโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา :


ความเชี่ยวชาญ/เทคนิคเด่นในการสร้างการเรียนรู้ผ่าน PBL :

  1. มีทักษะการตั้งคำถามชวนคิดวิเคราะห์ และสามารถใช้พลังแห่งถ้อยคำพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนได้ 
  2. มีความรู้และความเข้าใจสังคมวัฒนธรรมในพื้นที่ สามารถให้ความรู้เพิ่มเติมให้กับเยาวชนได้ 
  3. มีทักษะในการสื่อสาร สามารถวางแผนกลยุทธ์ในการสื่อสารได้ 
  4. มีเทคนิคในการโคช และออกแบบการเรียนรู้ รวมถึงความรู้ใหม่ ๆ ที่เหมาะสมให้กับพี่เลี้ยงชุมชน/ครูชุมชน และเยาวชนได้


บทบาทและความรับผิดชอบในโครงการ :

เป็นที่ปรึกษาในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้กับเยาวชนและพี่เลี้ยง รวมถึงคอยติดตามพัฒนาการของเยาวชนและพี่เลี้ยง


ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ประสบการณ์การทำงาน :

- ผู้อำนวยการศูนย์ศรีเกียรติพัฒน์ กรมการศึกษานอกโรงเรียน 
- รองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaiPBS )
- โครงการมิตรภาพสู่ท้องถิ่น โครงการโลกสดใสในบ้านเกิด  แกนนำสงขลาประชาคม 

- โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชนภาคใต้ (สอดย.)  โครงการวิจัยวัฒนธรรมตาล โตนด (สกว.)

ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ
ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง
Presentation ที่เกี่ยวข้อง