พรรณิภา โสตถิพันธุ์
โคชพัฒนาเยาวชน active citizen จังหวัดสงขลา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen สงขลา ปี 1
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen สงขลา ปี 2
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen สงขลา ปี 3
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen สงขลา ปี 5
ประวัติและผลงานประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ประสบการณ์การทำงาน 

- ผู้อำนวยการศูนย์ศรีเกียรติพัฒน์ กรมการศึกษานอกโรงเรียน 
- รองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaiPBS )
- โครงการมิตรภาพสู่ท้องถิ่น โครงการโลกสดใสในบ้านเกิด  แกนนำสงขลาประชาคม  โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชนภาคใต้ (สอดย.)  โครงการวิจัยวัฒนธรรมตาล โตนด (สกว.)

 

ปัจจุบัน  ผู้อำนวยการสงขลาฟอรั่ม

­

­

­


ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ
ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง
พรรณิภา โสตถิพันธุ์