ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของตำบลเกตรีเพื่อเผยแพร่ให้กับเยาวชนและคนในตำบลเกตรี (กลุ่มสภาเยาวชนเกตรี)
ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของตำบลเกตรีเพื่อเผยแพร่ให้กับเยาวชนและคนในตำบลเกตรี (กลุ่มสภาเยาวชนเกตรี)
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เวทีความคิด
บุคคล/องค์กรที่เกี่ยวข้อง