อันเร ไชยเผือก
ครู (เครือข่ายมูลนิธิสยามกัมมาจลเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน